در این سری از آموزش ها قصد دارم به عنوان یک برنامه نویس ویندوز به کمک Net Core. وارد سرزمین عجایب لینوکس بشوم و در این قسمت یک نمونه کد .Net Core  را که به کمک ویژوال استدیو اماده کرده بودیم بر روی لینوکس اجرا شده با VirtualBox اجرا می کنیم و مقداری راجع به نحوه دسترسی دادن به یک فایل برای اجرا بر روی لینوکس می پردازم با توضیح دستورات زیر:

chmod +x /path/to/your/file.txt
chmod +UUUGGGEEE /path/to/file.extension
chmod +rw-rx-r-- /path/to/file.extension
//Execute by user is 100. Execute by group is 010. Execute by other is 001.
//Write by user is 200. Write by group is 020. Write by other is 002.
//Read by user is 400. Read by group is 040. Read by other is 004.
So to allow everyone to read it, but only Group to execute and User to write it would be 400 + 040 + 004 and 010 and 200
//That adds up to 600 + 050 + 004 = 654.
chmod +654 /path/to/file.extension
//So to set all permissions you can run:
chmod +rwxrwxrwx /path/to/file.extension
chmod +777 /path/to/file.extension
//To take all permissions away from everyone:
chmod -777 /path/to/file.extension
//To add read and write for the user, without affecting any other permissions (e.g. //Execute permissions):
chmod +300 /path/to/file.extension

همچنین به معرفی این وبسایت ساخت دسترسی لینوکس می پردازم و سپس به نصب و اماده سازی VS Code برای کد نویسی Net Core. می پردازیم به کمک نصب افزونه های زیر بر روی VS Code:

C# (Omnisharp)
ASP.NET Core Snippets
C# Extensions
Bracket Pair Colorizer
Path Intelisense
Prettier

 

سایر قسمت ها :

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت اول

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت دوم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت سوم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت چهارم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت پنجم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت ششم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت هفتم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت هشتم