در این سری از آموزش ها قصد دارم به عنوان یک برنامه نویس ویندوز به کمک Net Core. وارد سرزمین عجایب لینوکس بشوم و در این قسمت محیط VS Code را برای برنامه نویسی Net Core. آماده کرده و یک نمونه کد .Net Core  را به کمک VS Code اماده کرده و بر روی لینوکس اجرا شده با VirtualBox اجرا می کنیم با توضیح دستورات زیر:

cd D:\Doc\vs-project
mkdir TestConsole
cd TestConsole
dotnet new --list
dotnet new console       
dotnet add library package Newtonsoft.Json   
dotnet add TestConsole package Newtonsoft.Json
dotnet publish --configuration Release --self-contained false -r linux-x64
dotnet publish --configuration Release --self-contained false --runtime ubuntu.18.04-x64
dotnet build --source c:\packages\mypackages
dotnet build -p:Version=1.2.3.4

 

سایر قسمت ها :

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت اول

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت دوم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت سوم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت چهارم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت پنجم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت ششم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت هفتم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت هشتم

آموزش Dot Net Core بر روی لینوکس قسمت نهم