پلتفرم-خودکار

نصب پلتفرم خودکار از طریق ویژوال استدیو قسمت 2

قسمت دوم از سری ویدئوهای نصب پلتفرم خودکار از طریق ویژوال استدیو


نصب پلتفرم خودکار از طریق ویژوال استدیو قسمت 1

قسمت اول از سری ویدئوهای نصب پلتفرم خودکار از طریق ویژوال استدیو


دیباگ خطاهای حین اجرای پیچیده در پلتفرم خودکار

در این ویدئو , نحوه دیباگ یک خطای حین اجرای پیچیده را که حتی با Elmah نیز قابل رویت نمی باشد را توضیح می دهیم .


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 19

قسمت نوزدهم سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 18

قسمت هجدهم سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 17

قسمت هفدهم سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 16

قسمت شانزدهم سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 15

قسمت پانزدهم سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 14

قسمت چهاردهم سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 13

قسمت سیزدهم سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 12

قسمت دوازدهم سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 11

قسمت یازدهم از سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 10

قسمت دهم از سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 9

قسمت نهم از سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم


ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه قسمت 8

قسمت هشتم از سری ویدئوهای ساخت اولین صفحه به همراه لایه های برنامه , در این سری از ویدئو ها لایه Model و Data Access را ساخته و به کمک آنها دیتابیس را می سازیم و سپس لایه Business و UI را می سازیم و در نهایت صفحه HTML به همراه Css ها و JavaScript های لازم 


 


 


 انتخاب تم

رنگ پوسته