globalization

فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model با Localization

در مقاله قبلی توسعه مدل Asp.Net Identity 2.0 راجع به تبدیل مدل Asp.Net Identity به یک مدل Group Base Permission با کلید اصلی عددی توضیح دادم .در این مقاله قصد دارم راجعه به فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model و در حالت کلی به چند زبانی کردن این مدل بپردازم . 


 


 


 انتخاب تم

رنگ پوسته