autofac

پیاده سازی Asp.Net Identity به روش Ajax

در دو مقاله قبلی توسعه مدل Asp.Net Identity 2.0 و فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model با Localization  به ترتیب راجع به تبدیل مدل Asp.Net Identity به یک مدل Group Base Permission با کلید اصلی عددی و فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model و در حالت کلی چند زبانی کردن این مدل را توضیح دادم.

در این مقاله قصد دارم شما را هر چه بیشتر با قابلیت های Asp.Net Identity Model آشنا کنم . از جمله این قابلیت ها Bearer Token Authentication می باشد. این مقاله از سورس کد دو مقاله قبلی استفاده می کند , لذا شما برای درک این مقاله , حتما" باید دو مقاله قبلی را مطالعه کنید.


فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model با Localization

در مقاله قبلی توسعه مدل Asp.Net Identity 2.0 راجع به تبدیل مدل Asp.Net Identity به یک مدل Group Base Permission با کلید اصلی عددی توضیح دادم .در این مقاله قصد دارم راجعه به فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model و در حالت کلی به چند زبانی کردن این مدل بپردازم . 


 


 


 انتخاب تم

رنگ پوسته