asp.net-mvc

آینده تغییرات SameSite Cookie در Asp.Net و Asp.net Core

SameSite یکی از attribute های Http Cookie ها هست که در سال 2016 عملیاتی شده است.این مقاله به سیاست های جدید گوگل در مورد SameSite و راه حل های آن در Asp.Net و Asp.net Core می پردازد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت نوزدهم

این ویدئو نوزدهمین قسمت (این قسمت امنیت) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت هجدهم

این ویدئو هجدهمین قسمت (قسمت نهم کدنویسی سمت Server) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت پانزدهم

این ویدئو پانزدهمین قسمت (قسمت ششم کدنویسی سمت Server) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت چهاردهم

این ویدئو چهاردهمین قسمت (قسمت پنجم کدنویسی سمت Server) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت سیزدهم

این ویدئو سیزدهمین قسمت (قسمت چهارم کدنویسی سمت Server) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت دوازدهم

این ویدئو دوازدهمین قسمت (قسمت سوم کدنویسی سمت Server) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت یازدهم

این ویدئو یازدهمین قسمت (کدنویسی سمت سرور) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت دهم

این ویدئو دهمین قسمت (قسمت اول کدنویسی سمت Server) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت نهم

این ویدئو نهمین قسمت (کدنویسی دیتابیس) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت هشتم

این ویدئو هشتمین قسمت (این قسمت کدنویسی سمت Client بخش پنجم) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت هفتم

این ویدئو هفتمین قسمت (این قسمت کدنویسی سمت Client بخش چهارم) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


تور آشنایی با پلتفرم خودکار قسمت ششم

این ویدئو ششمین قسمت (این قسمت کدنویسی سمت Client بخش سوم) از سری ویدئوهای تور آشنایی با پلتفرم خودکار است . هدف از این سری از ویدئوها این است که در یک زمان کوتاه با مفهوم ، کاربردها و اهداف اصلی پلتفرم خودکار آشنا شویم. این مقاله , متن صدای ویدئوی این قسمت می باشد.


پیاده سازی Asp.Net Identity به روش Ajax

در دو مقاله قبلی توسعه مدل Asp.Net Identity 2.0 و فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model با Localization  به ترتیب راجع به تبدیل مدل Asp.Net Identity به یک مدل Group Base Permission با کلید اصلی عددی و فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model و در حالت کلی چند زبانی کردن این مدل را توضیح دادم.

در این مقاله قصد دارم شما را هر چه بیشتر با قابلیت های Asp.Net Identity Model آشنا کنم . از جمله این قابلیت ها Bearer Token Authentication می باشد. این مقاله از سورس کد دو مقاله قبلی استفاده می کند , لذا شما برای درک این مقاله , حتما" باید دو مقاله قبلی را مطالعه کنید.


فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model با Localization

در مقاله قبلی توسعه مدل Asp.Net Identity 2.0 راجع به تبدیل مدل Asp.Net Identity به یک مدل Group Base Permission با کلید اصلی عددی توضیح دادم .در این مقاله قصد دارم راجعه به فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model و در حالت کلی به چند زبانی کردن این مدل بپردازم . 


 


 


 انتخاب تم

رنگ پوسته