ajax

پیاده سازی Asp.Net Identity به روش Ajax

در دو مقاله قبلی توسعه مدل Asp.Net Identity 2.0 و فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model با Localization  به ترتیب راجع به تبدیل مدل Asp.Net Identity به یک مدل Group Base Permission با کلید اصلی عددی و فارسی سازی خطاهای Asp.Net Identity Model و در حالت کلی چند زبانی کردن این مدل را توضیح دادم.

در این مقاله قصد دارم شما را هر چه بیشتر با قابلیت های Asp.Net Identity Model آشنا کنم . از جمله این قابلیت ها Bearer Token Authentication می باشد. این مقاله از سورس کد دو مقاله قبلی استفاده می کند , لذا شما برای درک این مقاله , حتما" باید دو مقاله قبلی را مطالعه کنید. 


 


 


 انتخاب تم

رنگ پوسته